Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel webových stránek Institut managementu rizik s.r.o., IČ: 07037091, sídlo Střížkov 6, 256 01 Struhařov na stránkách www.rizikavezdravotnictvi.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté návštěvníkem webu za účelem registrace uživatele pro přístup k uzamknutému obsahu. V uzamknutém obsahu nalezne uživatel ONLINE seminář Řízení rizik.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů čtenářů pro účely registrace v Klubu, je Institut managementu rizik s.r.o., IČ: 07037091, sídlo Střížkov 6, 256 01 Struhařov (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: casopis@rizikavezdravotnictvi.cz , tel.: 773 628 774;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl uživatel a které správce získal na základě vyplněné registrace na stránkách www.rizikavezdravotnictvi.cz/user-registration/;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje uživatele, které jsou nezbytné pro přístup k uzamknutému obsahu;

3. Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává podle nařízení GDPR osobní údaje čtenáře z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.rizikavezdravotnictvi.cz;

2. K marketingovým účelům.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje do doby, než uživatel svoji registraci zruší;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje čtenáře, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšnou registrací člena v Klubu.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode;
  • Google Analytics (analýza webových stránek)

Práva uživatele

Uživatel má podle nařízení GDPR právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: casopis@rizikavezdravotnictvi.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů čtenáře;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním registračního formuláře na webové stránce www.e-mrvz.cz potvrzuje uživatel, že byl obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly čtenář souhlasí zaškrtnutím políčka v registraci;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 15. 7. 2019.