IMPLEMENTAČNÍ MODEL RIZIK (IMR)

Zdravotnická zařízení musí reagovat na stále se zvyšující nároky a požadavky na poskytované služby. Na druhé straně je management nucen čelit novým výzvám v podobě rizik související se strategickými rozhodnutími, zejména řízením nákladů, řízením lidského kapitálu, nežádoucími událostmi a incidenty v klinické péči, novou legislativou a regulací zdravotní péče, zaváděním nových technologií a zajištění fyzické, ale i kybernetické bezpečnosti v celém zdravotnickém zařízení. Pokud se zdravotnické zařízení vůbec zabývá řízením rizik, tak pouze selektivně v klinické péči. Zařízení nejsou schopna svými kapacitami integrovat veškeré aktivity v rámci řízení rizik, například BOZP PO, GDPR, radiologie, rizika v klinických laboratořích nebo kybernetické bezpečnosti v jeden smysluplný celek. Namísto toho se soustředí na sledování nežádoucích událostí a incidentů, například na počty pádů a vzniků dekubitů, což nelze považovat za proaktivní přístup a v pravém slova smyslu ani za efektivní řízení rizik. Stále mezi manažery kvality přetrvává dogma "sledujeme pády = řídíme rizika". I z tohoto vyplývá fakt, že manažeři kvality vykonávající souběžně funkci interních auditorů a manažerů rizik často nemají dostatečnou erudici v komplexním řízení rizik v celém zdravotnickém zařízení. Ucelené vzdělání v managementu rizik ve zdravotnictví na trhu nabízí pouze velmi málo subjektů a tato školení jsou většinou dosti drahá nebo nejsou zaměřená striktně na zdravotnictví. Institut managementu rizik s.r.o. tato komplexní školení na zdravotnictví realizuje. Samotné vedení zdravotnických zařízení necítí potřebu počáteční investice do vzdělání manažerů rizik ani zavedení komplexního managementu rizik i přesto, že čísla o úsporách v řádu 10-15 % nákladů spojených s nežádoucími událostmi nebo incidenty hovoří jasně. 

Pro lepší přiblížení problematiky řízení rizik a jejích přínosů uvedeme dva příklady. V posledním roce významně rezonuje ve zdravotnictví problematika ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Jde konkrétně o nedostatečnou připravenost a nastavení kybernetické bezpečnosti, integraci sofistikovaných technologií a zdravotnických prostředků spolu s vysokými nároky na ochranu osobních údajů pacientů, zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran. Prakticky všechna lůžková zdravotnická zařízení a valná část ambulantních zdravotnických zařízení vede zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě. Nejen osobní údaje či biometrické údaje pacientů, zaměstnanců, ale i zaměstnanců dodavatelských firem a dalších jsou shromažďovány v obrovském množství. Můžeme si položit otázku, proč by vlastně zdravotnická zařízení měla řídit rizika se vztahem například k osobním údajům svých pacientů, zaměstnanců, zaměstnanců dodavatelských firem a zajišťovat kybernetickou bezpečnost? Odpověď nezní, protože začalo platit nařízení GDPR nebo kybernetický zákon, ale protože se osobní údaje zejména v digitálním světe staly cenou komoditou a pokud nejsou vhodně chráněna, tak i poměrně lehce zneužitelnou. Myslíme, že nikdo z nás nechce, aby jeho osobní údaje či informace o něm samém, o jeho zdravotním stavu, výplatě či případných exekucích a rodinných poměrech, byly pověšené na veřejné nástěnce. K tomu lze totiž přirovnat posílání nezašifrovaných nebo jinak nezabezpečených dokumentů, výsledků vyšetření, ukládání lékařských zpráv na nechráněná veřejná úložiště nebo zejména nedostatečná kybernetická ochrana IT ve zdravotnictví. Druhým příkladem mohou být také další vysoce rizikové oblasti jako personalistika a řízení lidského kapitálu, které jsou více či méně opomíjeny. Personalistika se často ve zdravotnictví soustředí zejména na procedury spojené s přijetím zaměstnance do pracovního poměru, vytvářením podkladů pro mzdy a činnosti spojené s ukončením pracovního poměru. Při známém faktu nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu je až s podivem, že se řešením personálních rizik zdravotnická zařízení nezabývají hlouběji a problematiku personalistiky nerozšiřují na proces životního cyklu zaměstnance. V naší činnosti v rámci řízení personálních rizik jsme se v poslední době setkali se situací, která se týká primární péče. Soukromé zařízení, které poskytuje zdravotní služby praktického lékaře pro dospělé a stomatologickou péči, se dlouhodobě potýkalo se značnými personálními riziky. Námi identifikované aktivní a latentní příčiny vyplývaly z několika významných faktorů, například neznalost řízení zdravotnického zařízení, demografický vliv stárnutí a nedostatku právě zmíněných praktických lékařů a stomatologů v dané lokalitě nebo nedostatečná reflexe konkurenčního prostředí, která zásadním způsobem ovlivňovala provoz zdravotnického zařízení a účel podnikání, tj. poskytování zdravotní péče. Bohužel v konečném důsledku se ignorace rizik a jejich neznalost obrací vždy proti samotnému zdravotnickému zařízení, protože každý 10 pacient je "obětí" nevhodné, nesprávně poskytnuté nebo chybné péče. 80 % pochybení zaměstnanců způsobená lidským faktorem ve zdravotnictví nejsou většinou záměrná a vznikají vlivem systémových opatření. Až 15 % nákladů na zdravotní péči v Evropském kontinentu je vynaloženo na řešení pochybení a následků nevhodně poskytnuté péče a 80 % realizovaných opatření je neúčinných v důsledku nepatřičných znalostí a dovedností manažera rizik. 

Na základě našich znalostí prostředí zdravotnictví, managementu rizik a zkušeností s řízením rizik ve zdravotnických zařízeních, jsme sestavili unikátní Implementační Model Rizik (IMR), kdy zdravotnické zařízení za velmi efektivních a finančně přijatelných možností 330 Kč/měsíčně má svého vzdělaného zaměstnance - manažera rizika, který je schopen na základě naší vědomostní a dovednostní podpoře vytvořit, realizovat a udržovat komplexní management rizik. Současně zdravotnické zařízení neplatí horentní sumy za drahé konzultační firmy, a přesto je schopno efektivně řídit rizika ve svém zdravotnickém zařízení v souladu s moderními trendy, legislativou a potřebami organizace. Přijetím našeho implementačního modelu rizik výrazně snížíte náklady, předejdete nespokojenosti ze stran pacientů, vyhovíte legislativním požadavkům, budete mít ucelený přehled o fungování celé organizace, jejich procesech a rizicích a pomůžete zlepšit kondici Vašeho zdravotnického zařízení. 

"Věříme, že pouze poznaná rizika můžete obrátit ve svůj prospěch."

Zeptejte se nás na telefonu 775 064 250 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře