Jak vnímáte riziko?

08.01.2017

Co pro vás znamená riziko v běžném životě a co teprve v tom profesním? Odpověděli jste, že jde o hrozbu, ohrožení, nebezpečí? Nebo v rizicích vidíte i šanci např. zisku nebo pozitivní změny? Vnímání pojmu riziko se vyvíjí a tak dnes můžeme říci, že definic existuje celá řada a lze na něj pohlížet z různých úhlů.

Slovo riziko se stalo zcela běžnou součástí slovní zásoby každého člověka a může být používáno v různých kontextech nebo dokonce může být různě chápáno. Obligátně negativní vnímání pojmu riziko se v čase posunulo přes neutrální polohu k události s možností dobrého nebo špatného výsledku. Riziko je možné definovat jako událost s negativním nebo pozitivním dopadem na výkonnost organizace; čili událost s možnými hrozbami, ale i příležitostmi. S rizikem jsou neoddělitelně spojeny dva pojmy, a to neurčitý výsledek, který se vyskytuje vždy a existence alespoň dvou výsledků z nichž alespoň jedna varianta výsledku je nežádoucí. Zcela jednoduchým příkladem z praxe může být statimový odběr biologického materiálu. Varianta, která je žádoucí, zní, že odběr proběhne dle standardních posutů. Variantou nežádoucí může případ, kdy lékař nebo sestra omylem zvolí zkumavku, která není určená na vyšetření statim nebo zamění zkumavky na biochemické vyšetření za zkumavku na krevní obraz. Možných chyb v celém procesu může být celá řada. Záměrně píši může být, protože také může celý proces proběhnout zcela bezchybně. V tom právě tkví onen nejasný výsledek.

Existují také exaktní definice rizika. Odkazuji tímto na publikaci Tichého (2006, s. 16), kdy je riziko součinem pravděpodobnosti realizace nepříznivé události a možné škody, kterou událost způsobí. Takto definované riziko se musí vztahovat k referenční době a referenčnímu prostoru, které musí být zakotveny do obecného časoprostoru nějakým definovaným bodem na časové ose, například počátkem nebo koncem tfin a definovaným bodem v prostoru. Přeloženo do srozumitelnější řeči, je důležité riziko vnímát v celém svém kontextu.

Z dalšího vymezení rizika lze uvést obecné teze, které však mohou být vztáhnuty na systém zdravotnického zařízení. Rizika mohou být vnímána jako:

  • pravděpodobnost či faktický stav chyby a nezdaru,
  • oddálení se od očekávaných cílů i skutečných výsledků,
  • pravděpodobnost, že výsledek bude jiný, než je jeho očekávání,
  • existence negativních odchylek od cíle (čisté riziko),
  • možnost špatného rozhodnutí,
  • nutnost vzniku ztráty nebo zisku (spekulativní riziko),
  • možnost, že určitá hrozba využije určité zranitelnosti systému (Smejkal, Rais, 2010).

Na závěr ještě doplním definici rizika Wort Health Organization (WHO). Riziko je určitá pravděpodobnost, že dojde k incidentu (WHO, 2007).

Myslím, že uvedené definice byly dostatečně vypovídající a podařilo se mi vám přiblížit dnešní vymezení pojmu "riziko".


Pokud se vám text líbil, nenechte si ujít další článek v mém blogu, který bude věnovaný tématice rizik. 

                                                                                               Přeji vám pěkné dny,     

                                                                                                     Jana Marsová