Implementace metody FMEA do integrovaného systému řízení kvality zdravotnického zařízení

07.06.2017

Sdílení a výměnu hodnotných informací považuji za důležitou součást informační složky managementu rizik (MR). V současné době existuje již řada zejména studentských závěrečných prací věnovaných právě zavádění MR do praxe zdravotnických zařízení. Minulý rok jsem také takovou práci napsala. Důležitější však je, že vše popsané v práci, je odzkoušené a zakládá se na reálné praxi. Dizertační práce je zaměřená na implementaci metody FMEA do integrovaného systému řízení kvality zdravotnického zařízení. Věřím, že při čtení narazíte na nové informace nebo podnětné otazníky, které vás posunou dále ve vaší práci.

Práce je zaměřená na implementaci metody FMEA do integrovaného systému řízení kvality Thomayerovy nemocnice (TN). První část práce se zabývá popisem současného teoretického stavu poznatků o managementu kvality, řízení rizik, popisem rizik jejich příčin a řízením rizik pomocí metody FMEA. Součástí tohoto textu je také problematika praktického využití FMEA ve zdravotnickém prostředí. Pozornost jsme také věnovali popisu systému řízení a hodnocení kvality v TN. Základním cílem této práce bylo zjistit, zda implementace metody FMEA, respektive její modifikace SAFMEA a PFMEA, ve zdravotnickém zařízení umožňuje efektivně analyzovat vady procesů, jejich rizika a na základě těchto zjištění navrhovat nápravná opatření. Dále jsme stanovili celkem 7 dílčích cílů a 9 výzkumných hypotéz. Jednotlivé typy posouzení rizik podle SAFMEA a PFMEA jsme vyhodnocovali podle standardizované metodiky FMEA a pomocí metod popisné a induktivní statistiky. V kapitole interpretace výsledků jsme uvedli informace o vyhodnocení veškerých námi zjištěných dat, mezi které patří základní identifikační data o jednotlivých expertech, interpretace kvalitativních dat plynoucí z brainstormingu a interpretace výsledků rizikovosti preanalytické fáze odběru biologického materiálu posuzovaného metodou SAFMEA a PFMEA. Z brainstormingu s experty - všeobecnými sestrami a zdravotními laboranty vzešlo celkem 17 možných selhání a jejich následků. Výstupem celého výzkumu se stalo vyjádření rizikovosti zvoleného procesu pomocí RPN a statistické vyhodnocení proměnných. Jako nejrizikovější možné selhání označili experti jak typem posouzení SAFMEA, tak typem posouzení PFMEA nedbalou hygienu, dezinfekci rukou a nepoužití rukavic před odběrem biologického materiálu. Zároveň jsme zjistili, že z 6 sledovaných ukazatelů na hladině významnosti 0,5 má na posouzení tříparametrického odhadu rizik vliv pouze věk expertů a délka jejich praxe ve zdravotnictví. Na základě zjištěné rizikovosti procesu jsme vytvořili doporučení pro praxi.

Pokud vás téma využití metody FMEA ve zdravotnictví zaujalo stáhněte si celou dizertační práci nebo přijďte na workshop https://www.rizikavezdravotnictvi.cz/fmea/  a naučte se efektivně posuzovat rizika.

S přátelským pozdravem,

Jana Marsová